Bijzondere Voorwaarden van BOKAR TRAVEL

Deze bijzondere voorwaarden dienen tevens als toelichting van de algemene voorwaarden.

Inschrijving – Prijzen – Betaling

 1. Bij betaling van een voorschot ( 25%) of volledige reissom via bankoverschrijving bevestigt de reiziger akkoord te gaan met de bestelling van de reis zoals beschreven in de bestelbon/offerte en met de algemene en bijzondere voorwaarden in bijlage. Bokar Travel aanvaard geen betaalkaarten. De overeengekomen prijs vermeld uitdrukkelijk de aard en specificaties van de aangeboden diensten.

Het saldo dient ten laatste 6 weken voor de afreisdatum betaald te worden. (12 weken voor Bhutan)

 1. De prijs is aangeduid per persoon, tenzij duidelijk anders omschreven op de offerte. De geldigheidsduur is op de offerte vermeld.
 2. De prijzen bevatten volgens programma: de diensten van onze vertegenwoordiger ter plaatse, verplaatsingen met wagen en chauffeur tenzij anders vermeld, lokale taksen, accommodaties, gids volgens programma, maaltijden, toegangsbewijzen, parking, mineraal water tijdens de tour, de BTW)
 3. Niet-inbegrepen zijn: binnenlandse vluchten tenzij anders vermeld, kosten voor reispas, visum (uitgezonderd Bhutan), inentingen, verzekeringen, alle persoonlijke uitgaven, non-alcoholische en alcoholische drank, fooien, uitstappen, attracties en diensten die niet uitdrukkelijk als inbegrepen aangeduid staan.
 4. Aan dossiers op aanvraag zijn géén dossierkosten verbonden.
 5. De prijzen zijn berekend op basis van de tarieven en wisselkoersen voor het verblijf en de andere diensten in het buitenland die op datum van reservatie gelden. Indien een herziening nodig is, wordt deze evenredig toegepast op het onderdeel van de reis, dat aan herziening onderhevig is.
 6. Zo de verhoging 8 % van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger de pakketreis-overeenkomst zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op terugbetaling van de bedragen die hij aan de organisator heeft betaald.
 7. Voorschotten en facturen zijn betaalbaar via overschrijving netto en zonder korting.

Voorschotten en facturen, die niet op hun vervaldag betaald zijn, zullen van rechtswege en

zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10 %

evenals met de wettelijke intresten vanaf de datum van de vervaldag.

Artikel 2: Formaliteiten

 1. De reiziger dient te bevestigen kennis genomen te hebben van de informatie inzake de te vervullen formaliteiten die hem door de reisorganisator worden medegedeeld.
 2. Kinderen dienen over een identiteitskaart met foto te beschikken.
 3. Gezien de aard van de aangeboden reizen kunnen huisdieren niet mee op reis meegenomen worden.
 4. Indien iemand de inschrijving doet voor andere medereizigers is deze persoon verantwoordelijk voor de toepassing van de algemene en bijzondere voorwaarden bij de medereizigers.
 5. De reiziger dient gedurende de reis in het bezit te zijn van een goede reisverzekering met minimum een dekking voor medische-, opzoekings- en reddingskosten. Sterkt aan te raden is ook een annulatieverzekering.
 6. De reiziger dient te zorgen voor een geldige internationale reispas, geldig tot minimum zes maanden na de terugkeer van de reis en eventueel, afhankelijk van de bestemming, voor een visum. (meer info op https://diplomatie.belgium.be/nl)
 7. De reiziger dient zich in orde te stellen met de geldende corona maatregelen.

Artikel 3: Bagage

De reisorganisator is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage.

Bij verlies of beschadiging van bagage moet de reiziger zelf bij de afdeling verloren bagage van de luchthaven een property irregularity report invullen. Zonder dit document is het onmogelijk om een vergoeding te bekomen. Bij ander transport dient de reiziger een attest aan de begeleidend medewerker te vragen.

Artikel 4: Specifieke eigenschappen van de reis

De vermelde reistijden en afstanden zijn indicatief. De reiziger dient in alle omstandigheden er rekening mee te houden dat deze zowel voor als tijdens de reis gewijzigd kunnen worden.

Vanwege de aard van het wegennet en de voortdurende invloed van natuurlijke elementen, kan de weg soms voor korte tijd gesloten worden wegens wegwerkzaamheden of aardverschuivingen. Tijdens de reis zal de reiziger gebieden tegenkomen waar de wegkwaliteit slecht is wat ongemakken en vertragingen met zich mee kunnen brengen. De reistijden kunnen hierdoor oplopen. De gids en/of chauffeur zullen hun uiterste best doen om deze ongemakken zo veel mogelijk te beperken.

De reizen zijn doorgaans minder geschikt voor mensen met een beperkte mobiliteit. Uiteraard willen wij graag een aangepast programma uitwerken, rekening houdend met de mogelijkheden op de plaats van de bestemming.

Opmerking: Het reisprogramma zoals beschreven in de offerte is onderhevig aan reissituaties en kan/mag worden gewijzigd in overleg met de gids volgens bepaalde voorwaarden wanneer specifieke interesses of onvoorziene situaties zich voordoen tijdens de reis, met andere woorden, het programma is slechts een richtlijn.

Artikel 5: Annulering en wijzigingen door de reiziger

 1. De annuleringskosten zijn variabel volgens het tijdstip van annulering. De juiste datum van de annulering wordt bepaald door de datum van ontvangst door de Bokar Travel.

Bokar Travel dient hiervan op de hoogte gebracht te worden per aangetekend schrijven.

Alle bedragen zijn aangeduid per persoon, eventueel te vermeerderen met annulatiekosten van reeds geboekte vliegtuig-, boot- en/of treintickets of niet-restitueerbare betalingen aan derden.

 • na reisbevestiging tot 60 dagen voor vertrek:  20% van de reissom met min. van 200€
 • tussen 59 en 30 dagen voor vertrek: 40 % van de reissom
 • tussen 29 en 20 dagen voor vertrek: 70 % van de reissom
 • minder dan 20 dagen voor vertrek: 100 % van de reissom

 

2. Wijzigingen aan een geboekte reis worden aanvaard mits betaling van onderstaande kosten, naast de normale prijsaanpassing.

 • tot 60 dagen voor vertrek: gratis
 • minder dan 60 dagen voor vertrek: 50 € p. p.

 

Het niet komen opdagen, vrijwillig overslaan van het gedeeltelijke of gehele programma geeft geen recht op terugbetaling.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

 1. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor kosten voortvloeiend uit vertragingen in het

transport ten gevolge van weersomstandigheden, defecten, stakingen, betogingen, wijzigingen

van dienstregeling, of transportmiddel, voorbeelden waarvan de opsomming niet beperkend is. De reiziger zal de extra vervoer-, verblijfs-, maaltijd- en andere kosten ten gevolge hiervan zelf dragen.

 

 1. De prestaties van de organisator nemen een aanvang en eindigen volgens de bepalingen op de offerte.

Artikel 7: Klachtenregeling

 1. Eventuele klachten dienen ten laatste 14 dagen na de reis via een aangetekend schrijven overgemaakt te worden aan Bokar Travel.
 2. De reiziger dient, op een bewijskrachtige wijze en met een, de organisator onverwijld op de hoogte te brengen van iedere non-conformiteit die hij ervaart tijdens de uitvoering van de pakketreis-overeenkomst.
 3. De tegenwaarde van niet-verkregen diensten wordt alleen terugbetaald mits het indienen van een geschreven attest uitgaande van de betrokken dienstenverlener en waarin duidelijk vermeld wordt welke diensten de reiziger niet ontvangen heeft.
 4. Voor eventuele geschillen die niet via de Geschillencommissie opgelost kunnen worden, is alleen de rechtbank van Leuven bevoegd.

PRIVACY VERKLARING

Uw persoonsgegevens worden door Bokar Travel verwerkt voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop van uw vakantie en voor direct marketing (om u nieuwe vakantieproducten of -diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@bokartravel.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze desgevallend laten verbeteren of wissen. Daarbij is het mogelijk dat wij u vragen om uw identiteit te bewijzen zodat wij de gegevens aan de juiste persoon bezorgen. Als u vragen heeft over de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot info@bokartravel.be. Bent u het niet eens met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be – Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).